Kaitsekorralduskava koostatakse vaid looduskaitsealustele maastikele. Kaitsekorralduskava on looduskaitsealuses pargi või muu kaitsealuse maastiku kaitseväärtuste säilitamiseks vajalike tegevuste planeerimise aluseks. Kaitsekorralduskava sisu ja vormistus on määratud Looduskaitseseaduse ja kaitsekorralduskava koostamise korra kohaselt. Kaitsekorralduskava koostatakse 3-10 aastaks. Kaitsekorralduskava koostamise algatab Keskkonnaamet. Kaitsekorralduskava koostamine toimub koostöös Keskkonnaametiga. Meie ettevõttel on kaistekorralduskavade ning kaitsealasid puudutavate uuringute, eksperthinnangute, projektide alal pikaajaline praktiline kogemus. Oleme teinud koostööd Keskkonnaameti spetsialistidega küigis Eesti maakondades. Saame oma kogemuste ja teadmistega aidata kaitsekorralduskava koostada või nõustada selle koostamist. Täpsema inf saamiseks pöördu meie konsultantide poole.