Vanade parkide taastamisel või korrastamisel on esimese sammuna otstarbekas teha pargihoolduskava. Hoolduskavaga määratakse tegevuste ja hooldustööde pakett, et ülekasvanud pargile anda korrastatud välimus. Hoolduskavaga antakse erinevat hooldust vajavate alade jaotus, ääratakse neile spetsiifilised hooldustööd, tööde teostamise kalenderplaan, hooldustöde mahud jne. Hoolduskava saab võtta aluseks kaitsealustel parkidel ka hooldustoetuste taotlemiseks.

Hoolduskava koostatakse üldjuhul Keskkonnaameti pargi hoolduskava koostamise juhendi kohaselt. Samas ei pea hooldustöid tingimata täpselt viidatud juhendi järgi planeerima - oluline on arvestada pargi spetsiifikat ja konteksti ning koostada omaniku jaoks läbimõeldud dokument, mille alusel saab organiseerida hooldustöid ja taotleda hooldustoetust. Hoolduskava ei sobi uusistutuste tegemiseks ja rajatiste ehitamiseks või taastamiseks. Nende tööde teostamiseks on vajalik koostada projekt.

Kui on vaja teha avariilisi raietöid, puittaimede hooldustöid, sanitaarraiet jne, siis ei ole alati vaja hoolduskava - piisab konsultatsioonist ja kohapeal vajalike tegevuste määratlemisest ning vajadusel ka kohapeal ettemärkimisest.

Hoolduskava maksumus sõltub alusuuringute vajadusest ja pargi suurusest. Väiksemate parkide hoolduskavade maksumus algab 3000.- eurost.

Rõngu park
2009 a koostatud hoolduskava kohaselt hooldatud Rõngu park