Ehitusloa väljaandmise aluseks on vajalik ehitusprojekt, mis koosneb arhitektuursest osast ja inseneriosast. Arhitektuurse osaga määratakse ehitise väljanägemine ja funktsioneerimine. Ehitise väljanägemine sõltub ümbruskonnast ning soovitud kasutusviisist – ei ole olemas igasse kohta sobivat universaalset lahendust. Samuti tuleb arvestada tehniliste nõuetega – energiasääst, tuleohutus, valgustatus jne.

Arhitektuurse projekti koostaja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (mtr.mkm.ee) ning peab omama selleks vajalikku haridust ja töökogemust. Arhitektuurse projekti hinnad algavad paarituhandest eurost ja sõltuvad nii ehitise suurusest, keerukusest kui ka asukohast.

Lisaks uutele ehitistele on arhitektuurne projekt vajalik ka ehitusluba nõudvate ümberehituste korral, mis puudutavad ehitise väljanägemist ja funktsioneerimist. Tavapärane on näiteks hoonetele avade lisamine või ümberpaigutamine. Arhitektuurseks projekteerimiseks on vajalik mõõdistatud geodeetilise 1:500 täpsusastmega alusplaani olemasolu.