Maastikuarhitektuurne projekt on eraldiseisev või mõne suurema ehitusprojekti eriosa, mis koostatakse mistahes mingi kokkulepitud maa-ala ruumiliseks lahendamiseks. Maastikuarhitektuurne projekt on mistahes ehitusprojektiga sarnane dokument, mille alusel saab teostada ehitustööd, hinnata ehitusmaksumust jne. Maastikuarhitektuurne projekt ei ole samastatav haljastusprojektiga, kuigi haljastus on enamasti üks maastikuarhitektuurse projekti osadest. Maastikuarhitektuursel projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadusest ja vastavatest soovituslikest standarditest (näiteks EVS 907:2010 jt). Kui projektala on kaitse all, lähtutakse lisaks kaitset reguleerivastest õigusaktidest.

Tavapäraselt koosneb maastikuarhitektuurne projekt järgmistest sisulistest osadest: jalgteed, parkimine, juurdepääsuteed, olemasoleva haljastuse käsitlus, uushaljastus, arhitektuursed väikevormid, pargimööbel, veesüsteemid/veekogud jne. Maastikuarhitektuursel projektil võivad olla samuti eriosad (elektrivarustus ja valgustus, turvasüsteemid, arhitektuursed väikevormid, sajuvee kanalisatsioon, veevarustus jne). Maastikuarhitektuurse projekteerimise valdkonda kuulub enamuse maastikuga (nii linna- kui maamaastikud) seotud objektide (pargid, metsapargid skväärid, tänavad, aiad, spordi- ja matkarajad, spordiväljakud, kalmistud, eraaiad jne) projektide koostamine, sh olemasolevate maastikuga seotud objektide taastamis- ja rekonstrueerimisprojektide koostamine.

Projekt koosneb üldjuhul seletuskirjast ning joonistest. Seletuskirjas antakse ülevaade projekti taustast, kirjeldatakse projektlahenduse sisu, esitatakse taimmaterjali ning tööde mahtude koontabelid jm, sõltuvalt konkreetsest objektist ja projekti staadiumist. Joonistega antakse projektlahendus graafiliselt. Projekti juurde kuulub ka kokkuleppel orienteeruva ehituseelarve arvutus ning hooldustööde kirjeldus. Projekt peab olema vormistatud Ehitusseadustiku (kaitsealustel objektidel ka Muinsuskaitseseaduse ja Looduskaitseseaduse), hea projekteerimistava ning standardite kohaselt.

Täpsema info saamiseks või hinnapakkumise küsimiseks pöördu meie konsultantide poole.

Väätsa koolimaja ümbrus
2008 aastal projekteeritud Väätsa koolimaja ümbrus