Kuressaare Roomassaare poolsaarelt vaadatuna
Septembris 2017 valmis AB Artes Terrae tööna Kuressaare rohestruktuuri analüüs. Töö tehti Kuressaare Linnavalitsuse tellimusel Kuressaare haljastu probleemistiku ja võimalike arengusuundade välja selgitamiseks. Uuringus käsitleti kõiki Kuresaare avalikke haljasalasid, poollooduslikke ja looduslikke alasid arvestades nende funktsioone, ökoloogilist väärtust. olulisust/tähtsust miljöös ja linnaruumis. Uuringus anti muuhulgas ka hinnang olemasolevate haljasalade hetkeseisule ning tehti ettepanekud nende edasiseks arendamiseks ja haldamiseks. Erilise tähelepanu all olid korterelamute ümbruste haljasalad. 

Töö käigus tehtud ettepanekuid saab aluseks võtta üldiselt linna rohevõrgustiku planeerimislahenduse välja töötamisel ning kasutada sisendina lähtetingimuste seadmisel linna rohealasid puudutavate projektide ja planeeringute tegemisel.